A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

            Phòng chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cán bộ hàng năm. Xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chính vì vậy trường THPT số 2 Bảo Thắng luôn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng nhà trường đã chủ động thực hiện việc đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định Luật PCTN và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác PCTN; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Nhà trường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng. 

Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế thực hiện công khai (ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT); Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về ngân sách theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính (bao gồm công khai dự toán ngân sách, công khai việc sử dụng ngân sách, công khai kết quả quyết toán ngân sách…).

Triển khai và thực hiện nghiêm, đạt hiệu quả cao Thông tư số 11/2020/TTBGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

Nhà trường thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định của Tỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác PCTN.

Nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị và của cán bộ công chức. Thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn. 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW do Ban Bí thư ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức Tết năm 2021, trong đó có nội dung nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các ấp dưới mọi hình thức; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng trong đó có quy định về việc nhận quà, nộp lại quà tặng, xử lý việc nhận quà tặng của cán bộ, công chức; theo đó, các cơ quan, cán bộ, công chức không được nhận quà tặng liên quan đến hoạt động công vụ; trường hợp không thể từ chối được thì phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phải nộp lại theo quy định. Phải thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến việc thăm hỏi, chúc tụng, tặng quà trong dịp lễ, tết. 

Triển khai, áp dụng bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Nhà trường tiếp tục tu dưỡng đạo đức nghề giáo, tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 và Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Nhà trường tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2021.

Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng. Tổ chức triển khai, thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổng hợp, báo cáo kịp thời việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số theo danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh; thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo của ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để làm cơ sở ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan (Đúng thể thức, đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục ban hành); thực hiện tốt các quy định về văn thư, lưu trữ và quy định về lập và quản lý hồ sơ chuyên môn ngành giáo dục theo Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT. Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc. Đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, đẩy mạnh sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động.

Thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên; áp dụng biện pháp tài chính, công nghệ để giảm việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch. 

Công khai việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác.

Hướng dẫn các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá viên chức cuối năm; xem kết quả đánh giá để phân công nhiệm vụ và gắn kết quả đánh giá với lộ trình thực hiện Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP;Nghị định số 143/2020/NĐ-CP) và Chương trình hành động số 23-CTr/TU về sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả)Thực hiện đúng quy trình xét thuyên chuyển viên chức và người lao động hàng năm; thực hiện nghiêm các quy định về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. 

Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tập  trung thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, việc thực hiện pháp luật về PCTN; chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm được phát hiện qua thanh tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP, ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát trong nội bộ đơn vị, nhất là phát huy tốt vai trò của CĐCS, Ban thanh tra nhân dân, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc tham nhũng có thể xảy ra; đồng thời thường xuyên quan hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú của CBCCVC của ngành để có thể phát hiện kịp thời, ngăn chặn có hiệu quả những hành vi tham nhũng, lãng phí của CBCCVC trong đơn vị; kết hợp hoạt động giữa thanh tra chuyên ngành và công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện đánh giá nghiêm túc đúng thật chất tiêu chuẩn nghề nghiệp ở từng ngành học, bậc học được Bộ GD&ĐT ban hành.

Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của đơn vị. Công khai minh bạch trong các hoạt động của nhà trường, nhất là việc công khai công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, kế hoạch và kết quả tuyển sinh, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bồi dưỡng, đào tạo, điều động và luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng; tổ chức xác minh đơn thư tố cáo tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm theo thẩm quyền (nếu có) hoặc chuyển cơ quan điều tra theo quy định (nếu vượt khả năng). Nhà trường lập kế hoạch bồi dưỡng CB-GV-NV về kỹ năng phòng, chống tham nhũng cho học sinh trong nhà trường. Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục, phòng chống tham nhũng vào bài học. Đưa học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm phong phú, qua đó học sinh hiểu và có thái độ phê phán các hành vi tham nhũng. 

Tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy định của pháp luật (Luật thanh tra, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân). Chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm, đảm bảo đúng quy định. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra; tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, thiếu trách nhiệm, gây lãng phí đến tài sản nhà nước. Kịp thời thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tài sản tham nhũng. Tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ viên chức./.

Ma Thị Kim Lan - Trường THPT số 2 Bảo Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Hoạt động

Trường THPT số 2 Huyện Bảo Thắng
Địa chỉ: Xuân Giao- Bảo Thắng- Lào Cai
Email: thptbaothang2@laocai.edu.vn 
Điện thoại:
Website được phát triển bởi 
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, chi nhánh Viettel Lào Cai. Địa chỉ B6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Nam Cường, tp Lào Cai